About Us

 

I am MAKER ก่อตั้งภายใต้บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ ด้วยทีมงานวิศวกรมากประสบการณ์ที่ทำงานด้านออกแบบ และผลิตชิ้นงานต้นแบบมากว่า 20 ปี เป็นบริษัทของคนไทยที่ใช้เทคโนโลยี ล่าสุดและทันสมัย ที่สุดของโลก เราสามารถให้บริการงานทำชิ้นงานต้นแบบ หรือ Low Volume Production ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ Scan&Reverse Engineering ขึ้นรูป ออกแบบ ปรับปรุง ชิ้นงาน 3 มิติ ตลอดไปจนถึงผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบ ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว แต่เต็มเปี่ยม ด้วยคุณภาพพร้อมทั้งเอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเต็มที่